Skyline

27 tekstów – auto­rem jest Sky­line.

Owotyk I

Mała przes­trzeń, zag­ra­cona całą ko­lek­cją kiczo­watych an­tyków, przy­wodzi na myśl sta­re mu­zeum, w którym na co dzień gości je­dynie cisza. Rep­li­ka ręcznie zdo­bione­go, wik­to­riańskiego fo­tela stoi tuż obok prak­tyczne­go, składa­nego krzesła z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 24 września 2014, 19:02

PŁONĘ

Dob­ro i zło. Gra­nica tak nap­rawdę jest wyjątko­wo pros­ta. My chro­nimy, oni za­bijają. My jes­teśmy dob­rzy, a oni źli.
Nau­czyłam się ce­nić tę pros­totę.
Sam śro­dek nieMias­ta. Błys­ka­wicznie mi­jamy set­ki iden­tycznych domów. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 23 września 2013, 13:09

Oddech - rozdział II

Czerń,
- Słyszysz mnie?
Nie chcę słyszeć. Uciążli­wy ból przeszy­wa moją czaszkę. Mam w us­tach słod­ki smak. Każda mo­ja myśl sku­pia się właśnie na tym. Pragnę więcej.
- Otwórz oczy.
Mi­mo sucho­ty w gar­dle, mimo [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 5 stycznia 2013, 21:09

Pociąg

Świst w ot­wartym wa­gonie uniemożli­wia wszys­tkie roz­mo­wy, dla­tego siedzą cicho. Ja rek­rut, X, Mark, Evan i Si­mon. Każdy z nałado­wanym pis­to­letem w dłoni wy­pat­rujący wro­ga. Ja nieco z tyłu. Niedoświad­czo­na. Nie mam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 grudnia 2012, 19:35

Gra

To tyl­ko Gra.
Na­ras­tające prze­rażenie, Niekon­tro­lowa­ne emoc­je.
Otacza mnie pus­tko­wie.
Jes­tem zam­knięta w komórce pod scho­dami.
Przytłoczo­na ot­wartą przestrzenią.
Kończy mi się po­wiet­rze. Wal­czę o każdy, po­jedyn­czy od­dech.
Mój pot mnie zdradzi. Wyczują [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 23 sierpnia 2012, 08:05

Rozgrywki

Kil­ka lat te­mu dar­mo­wo ogólno udostępniłam Grę w pros­tej wer­sji. Tyl­ko dziesięć po­ziomów i tyl­ko je­den sposób, aby przejść każdy z nich. Ta wer­sja stała się hi­tem, Wpro­wadziłam na ry­nek, tym razem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 21 sierpnia 2012, 13:52

Prolog: Wymysł

To tyl­ko Gra.
Na­ras­tające prze­rażenie, Niekon­tro­lowa­ne emoc­je.
Otacza mnie pus­tko­wie.
Jes­tem zam­knięta w komórce pod scho­dami.
Przytłoczo­na ot­wartą przestrzenią.
Kończy mi się po­wiet­rze. Wal­czę o każdy, po­jedyn­czy od­dech.
Mój pot mnie zdradzi. Wyczują [...] — czytaj całość

opowiadanie • 20 sierpnia 2012, 20:04

POWINNOŚĆ

Przyjęcie jest równie nud­ne jak zaz­wyczaj.
Sądząc po ilości gości w sa­li ba­lowej zeb­rała się połowa szlachty. Pod wy­sokim mar­mu­rowym su­fitem. Bar­wnie ub­ra­ne pos­ta­cie przechadzają się wokół przys­tro­jonych stołów pełnych wsze­lakich potraw. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 20 lipca 2012, 10:03

Potwór

Potwór
Dzi­ka kreatura
Choć oczy ma przekrwione
Jak­by od płaczu
Potwór
Budzi przerażenie
Choć gdy się zbliżysz drży
Jak­by ze strachu
Potwór
Anomalia
Błąd w rachun­kach natury
Niena­widzący włas­nej odmienności
Potwór
Je­go his­to­rie opo­wiada­ne je­dyne przy og­niska płomieniach
Opo­wieści o nim pełne sprzeczności
On sam przeczy włas­ne­mu istnieniu
Potwór
Spo­wity mro­kiem nocy
Choć gdy spojrzysz
Diamen­to­we ma oczy
Potwór
Ale tyl­ko nocą
Za dnia dziecko
Prze­rażone sa­mym sobą 

wiersz • 13 lipca 2012, 09:53

INNY

Stanęłam w przejściu widząc salę wiel­kości Are­ny Początku zas­ta­wioną wiel­ki­mi stołami. Przy każdym z nich zmieściłoby się co naj­mniej dwadzieścioro osób. Na każdym sto­le leżała iden­tyczna por­cja jedze­nia, kil­ka­naście szczer­ba­tych talerzy [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 lipca 2012, 18:41

Skyline

Mam bzika na punkcie oryginalności, dlatego nie znajdziecie tu zupełnie nic oprócz tego jednego zdania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Skyline

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 września 2014, 22:30marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Owotyk I 

24 września 2014, 19:02Skyline do­dał no­wy tek­st Owotyk I